07 апреля 2016 Благове́щение » Blahoslovenna_Diva_Mariya_v_pershiy_khvylyni_svoho_zachattya_bula_nadilena_osoblyvishoyu_laskoyu_i_pryvileyem_Vsemohuchoho_Boha

Blahoslovenna_Diva_Mariya_v_pershiy_khvylyni_svoho_zachattya_bula_nadilena_osoblyvishoyu_laskoyu_i_pryvileyem_Vsemohuchoho_Boha
Blahoslovenna_Diva_Mariya_v_pershiy_khvylyni_svoho_zachattya_bula_nadilena_osoblyvishoyu_laskoyu_i_pryvileyem_Vsemohuchoho_Boha.jpg

    Задать вопрос батюшке

    *Почта

    *Вопрос

    ×